Przed rozpoczęciem leczenia ważnym jest ustalenie z lekarzem prowadzącym indywidulanych celów terapii, do osiągnięcia których należy dążyć.

Ustalając cele leczenia, lekarz będzie kierował się określonymi w wytycznych wartościami docelowymi wybranych parametrów, jak np. glikemia, czy ciśnienie krwi. Weźmie pod uwagę również inne czynniki, jak np. wiek czy też współistnienie innych chorób. Na następnej stronie przedstawiono docelowe wartości najważniejszych parametrów monitorowanych w leczeniu cukrzycy typu 2.

Wyrównanie cukrzycy – docelowa wartość odsetka hemoglobiny glikowanej HbA1c u pacjentów z cukrzycą typu 2: